Rejestracja / informacja: +48 83 371 22 22 od poniedziałku do piątku 08:00 - 18:00

Poznaj Empatię

To przychodnia inna niż wszystkie - możesz nam zaufać

Projekt „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ Ośrodek Zdrowia w Drelowie i Szóstce Beata Leszczuk” RPLU.13.01.00-06-0040/17-00

2019-05-15

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2019

 

Numer ogłoszenia

1185313

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

8.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie.
8.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w Zaproszeniu, na wypełnionym formularzu oferty. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Uwaga:
Oferty złożone na formularzu niezgodnym z opisem niniejszego Zaproszenia zostaną odrzucone.
8.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w przypadku spółki cywilnej dodatkowo obowiązująca umowę spółki.
2) materiały informacyjne/ wizualizacje / specyfikacje oferowanego wyposażenia w języku polskim.
3) specyfikacja zakupywanego sprzętu uzupełniona o dane dotyczące cen jednostkowych poszczególnych elementów wyposażenia.
8.4. Oferta i wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które należy załączyć do oferty. 
8.5. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
8.6. Oczywiste omyłki w tekście oferty zostaną poprawione, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony Wykonawca.
8.7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana do Zamawiającego następująco:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Drelowie i Szóstce Beata Leszczuk
ul. Szkolna 10
21-570 Drelów

lub formie e-mail skanu dokumentów na adres na adres: jakub.leszczuk@gmail.com

oraz zatytułowana:
„Oferta wykonania zamówienia dot. zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - 1 komplet. Nie otwierać przed 24.05.2019 r. godz. 16:00”
Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.
8.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
8.9. Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) podatek VAT.
8.10. W ofercie nie można podawać upustów.
8.11. Wycofanie oferty lub jej zmiany.
1) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
2) Zmiany, poprawki i uzupełnienia dotyczące informacji wypełnianych przez Wykonawców w formularzu oferty winny zawierać:
- wskazanie miejsca dokonania zmian, poprawek i uzupełnień,
- treść pierwotną w przypadku zmian lub poprawek,
- treść poprawioną (w przypadku zmian lub poprawek) lub treść uzupełnienia.
3) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.
4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie to powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta z dopiskiem „WYCOFANIE”. 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać w formie papierowej do Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Drelowie i Szóstce Beata Leszczuk, ul. Szkolna 10, 21-570 Drelów lub na e-mail: jakub.leszczuk@gmail.com do dnia 24.05.2019 do godz. 15:00.

Przy składaniu oferty, na żądanie Wykonawcy, wydawane będzie pokwitowanie. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 o godz. 16:00 w: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Drelowie i Szóstce Beata Leszczuk
ul. Szkolna 10
21-570 Drelów

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jakub.leszczuk@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Leszczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501-063-325

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z załącznikiem nr 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu – 1 komplet. W skład kompletu wchodzi wyposażenie opisane pod względem minimalnych parametrów technicznych w załączniku 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu. Przedmiot zamówienia to wyposażenie medyczne dopuszczone do obrotu będące wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nie starszy niż rok produkcji 2018-2019. 

W ramach zamówienia wchodzi dostawa z uruchomieniem. Przedmiot zamówienia oprócz tego że będzie dostarczony, to również zainstalowany i uruchomiony:
- w siedzibie zamawiającego: Drelów, ul. Szkolna 10, 21-570 Drelów,
- w oddziale zamawiającego: Szóstka 55, 21-570 Drelów.

Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół.

Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji jakości. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Jeśli w jakimkolwiek miejscu w treści Zaproszenia do składania ofert i/lub jego załączników podano nazwy, cechy czy parametry wskazujące lub mogące wskazywać konkretnego producenta nie stanowi to preferowania konkretnego producenta/ wyrobu, zaś ma na celu wskazanie istotnych minimalnych cech/ parametrów technicznych urządzeń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert rozwiązań równoważnych pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że zastosowanie oferowanego wyrobu równoważnego nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: bialski Miejscowość: Drelów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z załącznikiem nr 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu – 1 komplet.

Przedmiot zamówienia

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z załącznikiem nr 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu – 1 komplet. W skład kompletu wchodzi wyposażenie opisane pod względem minimalnych parametrów technicznych w załączniku 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu. Przedmiot zamówienia to wyposażenie medyczne dopuszczone do obrotu będące wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nie starszy niż rok produkcji 2018-2019. 

W ramach zamówienia wchodzi dostawa z uruchomieniem. Przedmiot zamówienia oprócz tego że będzie dostarczony, to również zainstalowany i uruchomiony:
- w siedzibie zamawiającego: Drelów, ul. Szkolna 10, 21-570 Drelów,
- w oddziale zamawiającego: Szóstka 55, 21-570 Drelów.

Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół.

Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji jakości. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Jeśli w jakimkolwiek miejscu w treści Zaproszenia do składania ofert i/lub jego załączników podano nazwy, cechy czy parametry wskazujące lub mogące wskazywać konkretnego producenta nie stanowi to preferowania konkretnego producenta/ wyrobu, zaś ma na celu wskazanie istotnych minimalnych cech/ parametrów technicznych urządzeń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert rozwiązań równoważnych pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że zastosowanie oferowanego wyrobu równoważnego nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów.

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

II. TERMIN WYKONANIA UMOWY. 
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 30.06.2019 r. Szczegółowy termin dostawy będzie uzgadniany przez strony w trybie roboczym i zostanie potwierdzony pisemnie przez Odbiorcę. 
Inwestor dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania umowy pod warunkiem akceptacji wydłużenia realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ Ośrodek Zdrowia w Drelowie i Szóstce Beata Leszczuk” przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w pkt. IV.4.1-IV.4.3 (zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia). Wykonawcy zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
1. zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,.
e. istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy Zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w pkt. IV.4.1-IV.4.3 (zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia). Wykonawcy zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) posiada niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
6) pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wiedza i doświadczenie

Jak wyżej.

Potencjał techniczny

Jak wyżej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jak wyżej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Jak wyżej.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Określone w zał. 3 (wzór umowy).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) posiada niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
6) pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną o kwotę podatku VAT.

C=Cn+VAT 

gdzie:
C – cena oferty
Cn – wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia
VAT – wartość podatku VAT

XII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Każdy Wykonawca będzie oceniany wg kryteriów oceny w skali od 0 do 100 punktów.
Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
1) cena - 70%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
C = (C min / C of) * 70%, gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę brutto badanej oferty;
C min - cena z oferty z najniższą ceną;
C of - cena z oferty ocenianej;
2) gwarancja - 20%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
G = (G of / G max) * 20%, gdzie:
G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach;
G of - okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach;
W trakcie okresu gwarancyjnego Wykonawca zapewnia nieodpłatnie przeglądy gwarancyjne i konserwacje z częstotliwością wymaganą przez producenta. 
Wszystkie koszty związane z wykonywanymi przeglądami, naprawami, konserwacjami (w tym dojazd, części zamienne, materiały potrzebne do ich wykonania) pokrywa Wykonawca. 
3) czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili podjęcia reakcji - 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
T = (T min / T of) * 10%, gdzie:
T - ilość punktów za czas reakcji badanej oferty;
T min - najkrótszy zaoferowany czas reakcji wyrażony w godzinach.
T of - czas reakcji z oferty ocenianej wyrażony w godzinach.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):
W = C + G + T
gdzie:
W – ocena końcowa,
C – przyznane punkty w ramach kryterium cena,
G – przyznane punkty w ramach kryterium gwarancja
T - przyznane punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisowej.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację zamówienia. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
1. zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,.
e. istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy Zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w pkt. IV.4.1-IV.4.3 (zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia). Wykonawcy zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W DRELOWIE I SZÓSTCE BEATA LESZCZUK

Adres

Szkolna 10

21-570 Drelów

lubelskie , bialski

Numer telefonu

501-063-325

Fax

nie dotyczy

NIP

5381294804

Tytuł projektu

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W DRELOWIE I SZÓSTCE BEATA LESZCZUK

Numer projektu

RPLU.13.01.00-06-0040/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 13.1: Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ Ośrodek Zdrowia w Drelowie i Szóstce Beata Leszczuk”

EnelMed

Centrum Medyczne Empatia

ul. Partyzantów 47
21-560 Międzyrzec Podlaski

+48 83 371 22 22+48 83 351 02 20+48 505 432 038rejestracja@cmempatia.pl 

Ośrodek Zdrowia w Drelowie

ul. Szkolna 10
21-570 Drelów

+48 83 372 00 14+48 798 563 978drelow@cmempatia.pl

Ośrodek Zdrowia w Szóstce

ul. Szóstka 55
21-570 Drelów

+48 83 372 11 66 rejestracja@cmempatia.pl

Pacjentom zapewniamy

  • Wi-fi
  • Parking
  • Kącik zabaw dla dzieci
  • Obiekt klimatyzowany
  • Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Program regionalny